Oficiální název školy :

 Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace

 Adresa: Ropice 146, 739 56 Ropice

 Právní forma : příspěvková organizace

 

 Zřizovatel organizace:

 Obec Ropice, právní forma: obec, starostka Mgr.Uršula Waniová

Základní škola je neúplnou školou s 5 třídami a  počtem žáků 91. Učitelský sbor tvoří  učitelky pro českou i polskou školu včetně ředitelky a  vychovatelky školní družiny provozující tři oddělení.

V budově Základní školy je zřízena i třída Mateřské školy předškolních dětí pod vedením vedoucí učitelky Zuzany Brezňákové.

  

Vzdělávací programy :

1. - 5. ročník RVP ZV, ŠVP – Tvořivá škola

 

Volnočasové aktivity

Dětem nabízíme kroužky, které pracují na škole celoročně od října do května a kde mají možnost rozvíjet svůj talent v oblasti, která jim vyhovuje.

SRPŠ a Macierz Szkolna spolupracují úzce se školou a podílejí se na školních i mimoškolních aktivitách.

 

Školní družina

Na škole je školní družina, která má kapacitu 85 žáků, pro žáky české i polské školy 1. - 5. ročníku (z kapacitních důvodů přednostně pro žáky 1. - 3. ročníku).

S dětmi pracují tři vychovatelky, aby byla využita kreativita dětí a umožněno dělení dětí na skupiny.

Oddělení je vybaveno moderním nábytkem, děti mají k dispozici audio přístroje, video a televizi, spoustu stavebnic, hraček a knih. Děti mají možnost pracovat na počítačích, navštěvovat tělocvičnu, venkovní hřiště a obecní knihovnu.

 

Historie školy

Podrobnější informace o školství v Ropici procházejí z roku 1810, kdy paní hraběnka Gabriela Celesta vybudovala pro děti jednotřídní obecnou školu.V roce 1910 byla postavena nynější budova základní školy jako základní škola s polským vyučovacím jazykem.Velmi těžkou zkouškou byla pro vývoj školství v Ropici druhá světová válka, která ovlivnila na několik let nejednu generaci V době okupace byly školy pouze s německým vyučovacím jazykem a mateřský jazyk byl potlačen.Po okupaci měli učitelé velmi těžkou práci s napravováním chyb germanizace a ve škole se začalo učit jazykem mateřským, což v našem regionu znamená českým a polským.V době totality výuka probíhala podle výnosu ministerstva školství a tehdejších pětiletých plánů na dvou školách.Základní škole a Szkole Podstawowej, které v obci fungovaly do 31. 12. 2002.

Školství současnosti je ovlivněno přeměnou společnosti na demokratické zřízení, které bylo nastoleno Sametovou revolucí 17.listopadu 1989.

V roce 2003 se školská soustava proměnila na příspěvkové organizace a od této doby se škola v Ropici stala jedním právním subjektem, který sdružuje několik samostatných celků.